AZ1025, Baku, Azerbaijan, Azure Business Center, Office 165B

Devlet Bütçesinin Esası: Vergiler ve Ödeme Koşulları

Haziran 7, 20220

Amerika Birleşik Devletleri tarihinde “kurucu babalar” arasında yer alan Benjamin Franklin’in ilginç bir sözü vardır: “Bu dünyada ölüm ve vergiler dışında kesin bir şey söylenemez.” Bu alıntıya dayanarak, güncel blog yazısında, vergi kavramı ve özellikleri, türleri, farklı türlere göre vergi mükellefleri vb. hakkında bilgi verilecektir.

I. Vergi nedir? Tanım ve Temel Özellikler

Vergiler, devletin faaliyetlerini finanse etmek için devlet bütçesine ve yerel bütçelere aktarılan ödemeleri ifade eder. Herhangi bir devletin varlığı vergilere bağlıdır. Vergiler, devlet bütçe gelirlerinin ana kaynağıdır. Bilim, eğitim, sağlık, silahlı kuvvetler, kolluk kuvvetleri vb. devlet bütçesinden finanse edilmektedir. Bu tür alanların geliştirilmesine yönelik yatırımlar finanse edilmekte ve ülkemizdeki istihdam stratejisi belirlenmektedir.

Vergiler ayrıca, nüfusun farklı gruplarının gelirlerini düzenlemenize izin verir. Diğer bir deyişle, çalışan ve gelir gruplarından toplanan vergiler emekliler, engelliler, öğrenciler, dar gelirli ve geniş aileler ile maddi desteğe ve yardıma ihtiyacı olan diğer vatandaş kategorilerine harcanmaktadır. Devlet, vergilerin yardımıyla ekonomiyi de etkileyebilir, çeşitli sektörlerin gelişimine yatırım yapabilir.

A. Vergilerin temel özellikleri

Azerbaycan Cumhuriyeti Vergi Kanunu’nun 11. maddesi vergiyi şu şekilde tanımlamaktadır: “Vergi, bu Kanunda aksi belirtilmedikçe, devletin ve belediyelerin faaliyetlerinin finansmanı amacıyla mükelleflerin fonlarının yabancılaştırılması şeklinde devlet bütçesine ve mahalli bütçelere aktarılan zorunlu, bireysel, karşılıksız bir ödemedir.” Mevzuatta verilen bu tanım, vergilerin üç temel özelliğini ayırt etmektedir. Her şeyden önce, vergiler zorunludur. Böylece Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası’nın 73. Maddesi, vergileri ve diğer devlet ödemelerini tam ve zamanında ödemenin herkesin görevi olduğunu belirtmektedir. Vergi karşılıksız bir ödemedir. Bu, vergilerin ve diğer ödemelerin aksine, herhangi bir ayrıcalık, hak veya hizmet olmaksızın sizden vergi alınacağı anlamına gelir. Başka bir deyişle, devlet sizin için bir şey verdiği veya yaptığı için değil, sadece bir şeye sahip olduğunuz için vergi ödersiniz. Örneğin bir mülkünüz varsa o mülk için farklı vergiler, geliriniz varsa o gelir üzerinden farklı vergiler ödersiniz.

B. Vergilerin belirlenmesi için temel koşullar

Vergi mükellefi ve aşağıdaki vergilendirme unsurlarının tanımlanması durumunda vergi kurulmuş kabul edilir:

 • vergilendirme nesnesi – gelir, kâr, mülk, arazi, mineraller, malların katma değeri (işler, hizmetler), ticari ek ücret veya bu Kural tarafından tanımlanan diğer vergilendirme nesneleri;
 • vergi matrahı – vergilendirme nesnesinin vergilendirilebilir kısmının nicel bir ifadesi;
 • vergi dönemi;
 • vergi oranı;
 • vergi hesaplama prosedürü;
 • vergi ödeme prosedürü ve süresi.

Vergi belirlenirken, bu Kanunda öngörülen gerekçelerle vergi muafiyetleri belirlenebilir.

II. Vergi Türleri: Basitleştirilmiş, Kar, Katma Değer, Gelir Vergileri

A. Kâr vergisi

Bir vergi mükellefinin geliri (vergiden muaf gelir hariç) ile indirilebilir giderler arasındaki fark, onun kârıdır. Kâr üzerinden ödenen vergiye kâr vergisi denir. Azerbaycan Cumhuriyeti’nde yerleşik ve yerleşik olmayan işletmeler ile girişimci faaliyetlerden gelir elde eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar gelir vergisi mükellefidir. Mukim bir teşebbüsün tüm gelirleri ile Azerbaycan Cumhuriyeti dışındaki daimi temsilcilikleri aracılığıyla elde ettiği gelirler, temettüler, faizler, Azerbaycan Cumhuriyeti dışında alınan gayrimaddi hak bedelleri ve Vergi Kanununda belirtilen gelir ve giderler arasındaki fark. Azerbaycan Cumhuriyeti. Mukim bir teşebbüsün yukarıdakilere göre hesaplanan karı vergiye tabidir.

Mukim olmayan bir teşebbüs, Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki işyeri vasıtasıyla faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden vergi öder. Diğer bir deyişle, Vergi Kanununa göre, bir işyeri ile bağlantılı olarak Azerbaycanlı bir kaynaktan elde edilen tüm gelirler, bu gelirin elde edilmesinde yapılan harcamalar düşüldükten sonra vergilendirilir.

Vergi Kanunun 125 inci maddesinde öngörülen hallerde, Azerbaycanlı bir kaynaktan elde edilen ve mukim olmayan tüzel kişilerin daimi temsilciliği ile ilgili olmayan gayri safi gelir, giderler indirilmeksizin ödeme kaynağında vergilendirilir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Vergi Kanununa göre, işletmelerin net karı genellikle %20 oranında vergilendirilir. Mikro işletmelerin tanıtımı nedeniyle yapılan indirimlere göre mikro işletmeler, kârlarının %5’i oranında vergilendirilmektedir. Mukim olmayan bir kişi, tüzel kişiliğin işyeri ile ilgili olmayan bir Azerbaycan kaynağından elde edilen brüt gelirden ödeme kaynağında kesilen vergi oranında vergilendirilir.

Bu bağlantıyı takip ederek gelir vergisinin hesaplanması, ödenmesi ve faiz oranı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: https://www.taxes.gov.az/uploads/2021/buklet/MENFV.pdf

(Ayrıca bakınız: https://www.taxes.gov.az/uploads/2017/PV_new/menfeet.pdf).

 

B. Basitleştirilmiş vergi

Basitleştirilmiş verginin mükellefleri kimlerdir?

 1. Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında motorlu taşıtlarla yolcu ve yük taşımacılığı yapan kişiler (gönüllü KDV kaydına tabi kişiler hariç);
 2. Spor oyunlarıyla bağlantılı olarak düzenlenen bahis oyunlarının işletmecisi ve satıcısı olan kişiler;
 3. Konut ve konut dışı binalar sağlayan kişiler;
 4. Sahip oldukları arsaları ibraz eden kişiler;
 5. Faaliyetleri sırasında işçi çalıştıranlar hariç, aylık sabit bir oranda ve zorunlu devlet sosyal sigorta ücreti ile birlikte vergi ödeyen kişiler.

Basitleştirilmiş vergi mükellefi olma hakkına sahiptir:

 1. Ardışık 12 aylık bir dönemin herhangi bir ayında (aylarında) KDV kaydı olmayan ve vergiye tabi işlem hacmi 200.000 manat veya daha az olan kişiler;
 2. Birbirini takip eden 12 aylık dönemin herhangi bir ayında (aylarında) vergilendirilebilir işlem hacmi 200.000 manatı aşan toplu yemek faaliyetlerinde bulunan kişiler.
  • Bu kişilerin her yıl 20 Nisan tarihine kadar “Basitleştirilmiş Vergi Beyannamesi” veya bu hakkını kullanmayacaklarına dair yazılı bir beyanı kayıtlı oldukları vergi dairesine sunmaları gerekmektedir. Bu durumda seçilen yöntemin takvim yılı sonuna kadar değişiklik hakkı yoktur.
  • Beyanname veya yazılı bilgi belirtilen süre içinde sunulmazsa, vergi dairesi, mükellefin bir önceki vergi yılında seçtiği yöntemi uygular.
  • Yıl içinde yeni bir faaliyete başlayan mükellef, vergi kaydı başvurusunda belirtilen yöntemi uygular.

Bu bağlantıyı takip ederek basitleştirilmiş vergi hesaplama ve ödeme kuralları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: https://www.taxes.gov.az/uploads/2021/buklet/SV.pdf

(Ayrıca bakınız: https://www.taxes.gov.az/uploads/2017/PV_new/sadeleshdirilmish.pdf).

 

C. Katma Değer Vergisi (KDV)

Azerbaycan Cumhuriyeti’nde 1992 yılından itibaren uygulanan katma değer vergisi (KDV), dolaylı vergi olarak ciro vergisinin yerini almıştır. KDV, vergiye tabi ciro üzerinden hesaplanan vergi tutarı ile düzenlenen elektronik vergi faturaları veya ithalatta KDV’nin ödendiğini kanıtlayan belgeler uyarınca geri ödenecek vergi tutarı arasındaki farktır.

KDV amacıyla kaydolan veya kaydolması gereken kişi KDV mükellefidir. Kimler KDV için kaydolmalıdır:

 • Müteakip 12 aylık dönemin herhangi bir ayında (aylarında) girişimci faaliyet çerçevesinde vergiye tabi işlemlerin hacmi ve ayrıca bir işlem veya sözleşme kapsamındaki işlemlerin toplam değeri 200.000 manat’tan fazladır;
 • Bina inşaat faaliyetlerinde bulunmuş;
 • Ortak girişimdeki katılımcılardan biri KDV mükellefi ise, bu faaliyetin kayıtlarını tutmak;
 • ÖTV ve zorunlu etiketlemeye tabi malların üreticisi olan kişilerin KDV kaydı yaptırması gerekmektedir.

KDV kaydı için gönüllü olarak da başvurabilirsiniz. Bunu yapmak için, “KDV amaçlı bir vergi mükellefinin kayıt başvurusu” ile kayıtlı olduğunuz vergi dairesine gönüllü olarak başvurabilirsiniz.

Malların (işlerin, hizmetlerin) sağlanmasına uygulanan vergi oranı yüzde 18’dir. Ayrıca, Vergi Kanunu’nun 165. maddesinde belirtilen indirimli 0 (sıfır) faiz oranıyla KDV’nin uygulandığı ve Vergi Kanunu’nun 164. maddesinde belirtilen KDV’den muaf tutulduğu durumlar da vardır.

Katma Değer Vergisi hakkında daha fazla bilgi için şu bağlantıya gidebilirsiniz: https://www.taxes.gov.az/uploads/2021/buklet/EDV.pdf

(Ayrıca bkz.: https://www.taxes.gov.az/uploads/2017/PV_new/EDV.pdf).

 

D. Gelir vergisi

Yerleşik ve yerleşik olmayan kişiler gelir vergisi mükellefidir. Yerleşik bir bireyin geliri, cumhuriyet içinde ve dışında elde ettiği gelirlerden oluşur. Mukim olmayan kişinin geliri, Azerbaycan Cumhuriyeti kaynaklarından elde ettiği gelirlerden oluşur. Gelirler şunları içerir:

 • istihdamdan elde edilen gelir;
 • istihdam dışı faaliyetlerden elde edilen gelir;
 • vergiden muaf gelirler ve sabit kıymetlerin (varlıkların) yeniden değerlemesinden kaynaklanan artışlar hariç diğer tüm gelirler.

Mukimlerin gelirlerinin vergilendirilmesinin amacı, mukimlerin vergi (takvim) yılı için toplam gelirleri ile o döneme ilişkin gelirden mahsup edilen tutar arasındaki farktan oluşan vergilendirilebilir gelirdir. Ödeme kaynağı vergilendiriliyorsa, vergilendirmenin amacı vergiye tabi gelirdir.

Bir ay içinde yapılan noterlik işlemleri ile noterlik işlemleri ile bağlantılı olarak verilen hizmetler için özel noter tarafından alınan ücretler (masraflar hariç) vergiye tabidir. Azerbaycan Cumhuriyeti’nde bir işyeri vasıtasıyla faaliyette bulunan mukim olmayan bir vergi mükellefinin vergilendirilebilir geliri, belirli bir süre içinde bir işyeri ile bağlantılı olarak Azerbaycan kaynaklarından elde edilen toplam gelir ile o dönemdeki gelirden kesilen ve mahsup edilen tutar arasındaki farktır. .

Mukim olmayan bir kişinin ödeme kaynağındaki toplam vergilendirilebilir geliri, gelirden düşülen tutardan bağımsız olarak, ödeme yerinde vergilendirmenin amacıdır.

Gelir vergisi hakkında daha fazla bilgi için şu linke gidebilirsiniz: https://www.taxes.gov.az/uploads/2022/bukletler/fizikishexslerinGV.pdf

(Ayrıca bakınız: https://www.taxes.gov.az/uploads/2017/PV_new/gelir.pdf).

 

III. E-vergi web sitesini kullanma kuralları

Vergi Bakanlığı bünyesinde modern bir Elektronik İmza Sertifikasyon Hizmetleri Merkezi (Asan SXM) kurulmuş ve Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından akredite edilmiştir. Asan SXM, “Dijital Kimlik” dediğimiz elektronik imza kartları ile hizmet verme kabiliyetine sahiptir. Bu kartlar tüm işletim sistemlerini destekler (MS Windows, Unix, Mac OS). Ayrıca Asan SXM, Mobil Kimlik Merkezi ve Mobil Operatör üzerinden Mobil İmza (“ASAN İmza”) hizmeti vermektedir. Bu hizmet için özel bir SIM kart kullanılmaktadır. Bu SIM kart, hem telefon numarasının hem de elektronik imza oluşturma verilerinin fiziksel taşıyıcısıdır. Bu teknolojiden faydalanmak için kullanıcının mobil operatörden ASAN İmza SIM kartı alması ve Kolay Sertifikasyon Hizmetleri Merkezinden (ESCC) gelişmiş sertifika alarak ASAN İmza hizmetini aktif hale getirmesi gerekmektedir. Vergi Bakanlığı. Daha sonra çevrimiçi hizmetlere güvenli bir şekilde erişebilir ve belgeleri çevrimiçi olarak kolayca imzalayabilir ve Vergi Bakanlığı’na gönderebilir. Sisteme erişmek ve belgeleri imzalamak için Dijital Kimlik kartı da kullanabilirsiniz.

A. Çevrimiçi büro işleri

Azerbaycan Cumhuriyeti Vergi Bakanlığı “İnternet Vergi Dairesi”nde 01.03. 2010 yılından bu yana, vatandaşların ve vergi mükelleflerinin çevrimiçi olarak vergi makamlarına başvurmaları için çevrimiçi bir büro alt sistemi kurulmuştur. Bu sistem vatandaşlar ile vergi mükellefleri ve vergi makamları arasında elektronik belge alışverişini sağlar.

Çevrimiçi büro alt sistemi, Vergi Bakanlığı’nın Otomatik Vergi Bilgi Sisteminin (AVIS) dahili büro sistemine entegre edilmiştir. Böylece kullanıcılar, vergi dairesi bünyesinde gönderilen belgelerin hareketlerini online olarak takip edebilmekte ve icracının telefon numarasını sistemden öğrenebilmekte ve kendisi ile direkt telefon bağlantısı kurma imkanına sahip olmaktadır.

Sistem üzerinden gönderilen her belge resmi statüye sahiptir. Her kullanıcı için bir “bireysel elektronik kutu” (e-Box) bulunmaktadır. Vergi daireleri ve diğer mükelleflerden gönderilen ve alınan belgeler bu e-kutuda toplanır. Vergi mükellefleri ve vergi makamları arasında e-Kutuların tanıtılması, kağıt üzerinde belge göndermenin geleneksel yöntemine kıyasla zaman ve kaynak kaybını azaltır. Vergi makamları ile e-Box sahipleri arasındaki yazışmalar elektronik ortamda yapılır (kağıt üzerinde gönderilmesi gereken durumlar hariç). Bu nedenle mükelleflerin “Çevrimiçi Büro” sistemi üzerinden e-Kutuyu düzenli olarak kontrol etmeleri önerilir.

Talimatta yer alan belge; başvuru, şikayet, sorgulama, öneri, teşekkür, mektup vb. anlamlara gelmektedir. anladım.

Sistemin kullanım kuralları ve infografikler hakkında bilgi almak için şu bağlantıya gidin: https://www.e-taxes.gov.az/help/

ACON ekibi olarak, Azerbaycan Cumhuriyeti’ni kurarken veya yatırım yaparken yerli ve yabancı yatırımcılara vergi ve muhasebe danışmanlığı hizmeti vermekten mutluluk duyuyoruz!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ACONOfisimiz
Profesyonel ACON ekibinin hizmetlerinden yararlanmak için çekinmeden bizimle iletişime geçin.
KONUMUMUZBizi nerede bulabilirsiniz?
https://acon.az/wp-content/uploads/2021/10/map.png
İLETİŞİME GEÇİNSosyal bağlantı hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
ACONOfisimiz
Profesyonel ACON ekibinin hizmetlerinden yararlanmak için çekinmeden bizimle iletişime geçin.
KONUMUMUZBizi nerede bulabilirsiniz?
https://acon.az/wp-content/uploads/2021/10/map.png
İLETİŞİME GEÇİNSosyal bağlantı hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.